Telefon  (+48) 500 073 188  CAŁODOBOWA POMOC

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłki pogrzebowe wypłacane są przez oddziały ZUS.

ZASIŁEK DLA:
Na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

 • ubezpieczonego
 • osoby pobierającej emeryturę lub rentę
 • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty,lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania
 • członka rodziny osoby wymienionej w punktach poprzednich

CZŁONKAMI RODZINY SĄ:

 • małżonek (wdowa i wdowiec)
 • rodzice,w tym ojczym,macocha oraz osoby przysposabiające
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione
 • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej
 • wnuki i rodzeństwo

Zgodnie z zasadami zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie,która pokryła koszty pogrzebu, ale może zostać przyznany także:

 • pracodawcy
 • domowi opieki społecznej
 • gminie
 • powiatowi
 • osobie prywatnej

pod warunkiem, iż pokryły oraz udokumentowały koszty poniesione w związku z pogrzebem.Jeśli poniosła je więcej niz jedna osoba lub wymieniony powyżej podmiot,zasiłek będzie podzielony proporcjonalnie do wydatków poniesionych na pochówek.

Wysokość zasiłku

Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu w wysokości 4000 zł.

Warunkiem uznania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych określonych wydatków za koszty pogrzebu jest ich powstanie po śmierci ubezpieczonego do momentu zakończenia ceremonii pogrzebowej w miejscu pochówku.

WYPŁACENIE ZASIŁKU

Do wypłacenia zasiłku pogrzebowego przez ZUS konieczne jest złożenie odpowiednich dokumentów:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS - Z12)
 • skrócony odpis aktu zgonu (oryginał)
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane)

WAŻNE

Przedawnienie roszczeń o wypłatę zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której świadczenie to przysługuje.