Telefon  (+48) 500 073 188  CAŁODOBOWA POMOC

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy to forma wsparcia finansowego dla osób, które ponoszą koszty związane z organizacją pogrzebu. Przysługuje on zarówno bliskim zmarłego, jak i osobom trzecim, które ponoszą koszty związane z pogrzebem. Zasiłki pogrzebowe wypłacane są przez oddziały ZUS.

 

Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie pokrycia kosztów pogrzebu osoby:

 1. ubezpieczonej w ZUS,
 2. pobierającej emeryturę (w tym pomostową) lub rentę,
 3. pobierającej świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
 4. która ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 5. która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
 6. która pobierała rentę socjalną,
 7. która zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,
 8. która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałej w szczególnych okolicznościach,
 9. która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałej w szczególnych okolicznościach,
 10. cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne.

Zasiłek przysługuje także po śmierci członka rodziny osoby wymienionej w punktach 1-4 i 9.

 

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

O zasiłek pogrzebowy mogą się ubiegać:

 • małżonek (wdowa i wdowiec),
 • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające,
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
 • dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, w tym również w ramach rodziny zastępczej,
 • wnuki, rodzeństwo, dziadkowie,
 • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

 

Zgodnie z zasadami zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu, ale może zostać przyznany także:

 • pracodawcy,
 • domowi opieki społecznej,
 • gminie,
 • powiatowi,
 • osobie prywatnej.

Jest to możliwe pod warunkiem, że wymienione podmioty pokryły oraz udokumentowały koszty poniesione w związku z pogrzebem. Jeśli poniosła je więcej niż jedna osoba lub wymieniony powyżej podmiot, zasiłek zostaje podzielony proporcjonalnie do wydatków poniesionych na pochówek.

 

Zasiłek pogrzebowy z KRUS

Jeśli osoba zmarła była rolnikiem i była ubezpieczona w KRUS, rodzinie przysługuje zasiłek pogrzebowy z KRUS. Od 1 czerwca 2023 r. w przypadku zbiegu emerytury/renty rolniczej z KRUS z emeryturą/rentą z systemu powszechnego zasiłek po śmierci ubezpieczonego lub członka jego rodziny jest przyznawany i wypłacany przez ZUS.

 

Zasiłek pogrzebowy z MOPS

Jeśli na podstawie przepisów ustawy po śmierci osoby nie przysługuje zasiłek z ZUS/KRUS, można ubiegać się o zasiłek pogrzebowy z MOPS. Może być on wypłacony, jeśli ubezpieczona jest osoba wnioskująca o jego otrzymanie. Aby uzyskać zasiłek w MOPS, należy przedstawić dowód osobisty, kartę zgonu, odpis skróconego akty zgonu oraz zaświadczenie, że nie posiada się uprawnień do zasiłku na pogrzeb z ZUS.

 

Wysokość zasiłku

Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu i wynosi 4000 zł. Warunkiem uznania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych określonych wydatków za koszty pogrzebu jest ich powstanie po śmierci ubezpieczonego do momentu zakończenia ceremonii pogrzebowej w miejscu pochówku.

 

Wypłacenie zasiłku

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy z ZUS, należy złożyć odpowiednie dokumenty:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12),
 • skrócony odpis aktu zgonu (oryginał),
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu,
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane).

 

WAŻNE

Przedawnienie roszczeń o wypłatę zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której świadczenie to przysługuje.